Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
spotlight

oldrockstars:

becoming older than 10 years old was the biggest mistake of my life

spotlight
2530 063e 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viameem meem
spotlight
Reposted frommeem meem
8185 2ad6 390
Reposted fromhighhopes highhopes vialittlefool littlefool
spotlight
0523 f0b1 390
Reposted fromparkaboy parkaboy vialittlefool littlefool
spotlight
Ja tę przeszłość tyle razy chciałem zniszczyć i zacząć od nowa, ale widzę, że nie można - więc jestem skrzywiony, mimo spalenia notatek, starych zeszytów, różnych kartek, co jest tylko mechaniczne odepchnięcie, ale nie definitywne. Piękny jest ogień, to banał jest, że oczyszcza, ale naprawdę. 
Bardzo przyjemnie jest być naznaczonym - i boję się ludzi, bardzo się boję.
A przecież, gdy mam mówić, zamieniam wszystko w żart i nic nie mówię. Słów mi brakuje - tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić, co się dzieje naprawdę. 
może oni mieli dobre serca i okazywali je na żądanie  ale ja nie żądałem
Zyskałem niejaką lekkość - może Ty będziesz - jesteś moją p r a w d z i w ą śmiercią?


— Rafał Wojaczek
Reposted frombrzask brzask vialittlefool littlefool
spotlight
Reposted fromPinguin333 Pinguin333 viameem meem
spotlight
spotlight
9525 1a2c 390
Reposted fromNajada Najada vialittlefool littlefool
4473 dc0e 390
Reposted fromtwice twice vialittlefool littlefool
spotlight
Reposted frombluuu bluuu viasleeplessy sleeplessy
spotlight
Chciałbym wiele czytać i zaspokajać swoją ciekawość różnych rzeczy, rozmyślać - nie jestem pewny dokładnie o czym, koniec końców nie sposób zaplanować myśli. Nie lubię biegania za kobietami, nie lubię tracić czasu na jałowe rozmowy towarzyskie ani na uganianie za tym, co jest praktycznie znane jako przyjemności. A jednak przekonuje się, ze z jakiegoś powodu i wbrew swojej woli spędzam większość czasu pogrążony właśnie w tych zajęciach - to niezbadany rodzaj obłędu.
— Aldous Huxley – Jak suche liście
Reposted fromstonerr stonerr vialittlefool littlefool
7622 8f41 390

the-night-picture-collector:

Alain Delon, alone among others, 1962

Reposted fromLittleJack LittleJack viamorazmora morazmora
9045 4382 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viapanimruk panimruk
spotlight
7321 5dcf 390
Reposted fromovtza ovtza viapeepingtom peepingtom
spotlight
9896 54b6 390
Reposted fromzygmunt3wazatociota zygmunt3wazatociota viameem meem
spotlight
5242 8457 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapanimruk panimruk
spotlight
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— V. Hugo
Reposted frompyysia pyysia viaprof-Overthinker prof-Overthinker
spotlight
3244 8573 390
Reposted fromMiziou Miziou viameem meem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl