Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
spotlight
spotlight
9868 588a 390
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viamontak montak
spotlight
spotlight
3644 7ed9 390
Reposted fromplatypus-of-logic platypus-of-logic viapkz451 pkz451
spotlight
8660 be78 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viacarmenluna carmenluna
spotlight
9202 e739 390
Reposted fromVegelus Vegelus viahornypigeon hornypigeon
spotlight
3615 7a68 390
Reposted fromantichris antichris viahornypigeon hornypigeon
spotlight
3126 5ba9 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
spotlight
Reposted fromFlau Flau
spotlight
that or "I hate you!"
Reposted fromNathanae Nathanae
spotlight
Życie ciągle odwraca naszą uwagę: nawet nie mamy czasu zorientować się od czego.
— Franz Kafka
Reposted fromifyouleave ifyouleave
spotlight
9918 0143 390
Reposted fromniedobrze niedobrze viacarmenluna carmenluna
spotlight
3100 60ef 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacarmenluna carmenluna
spotlight
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
spotlight
spotlight
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viat-e-x-t t-e-x-t
spotlight
7282 7879 390
Reposted fromtfu tfu viahysterie hysterie
spotlight
8759 8fde 390
Reposted fromzciach zciach viahysterie hysterie
spotlight
8010 353e 390
Reposted fromantichris antichris viaprymitive prymitive
spotlight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl